Search Engine Optimization (SEO) Specialization

Գինը:49 USD

Անցկացման օր: Ըստ պահանջի

Տեսակը: Էլ-ուսուցում

Կատեգորիա՝ Մարքեթինգ/Գովազդ

Լեզու: Անգլերեն

Քաղաք: Online

Training Description:

This Specialization will teach you to optimize website content for the best possible search engine ranking. You'll learn the theory behind Google search and other search engine algorithms; you'll also build practical, real-world skills that you can apply to a career in digital marketing or online content development, including on-page and off-page optimization, optimizing for local and international audiences, conducting search-focused website audits, and aligning SEO with overall business strategies. Each course is intended to build on the skills from the previous course, thus we recommend you take the courses in the order they are listed. The Specialization culminates in a hands-on Capstone Project, in which you will apply your skills to a comprehensive SEO consulting task.

Լրացուցիչ տեղեկություն

WHAT YOU WILL LEARN

  • Complete a competitive analysis on a webpage

  • Develop a solid approach for achieving a productive and successful relationship with your client

  • Create influencer relationships and collaborations and analyze data to see which content gets the most shares

  • Create a final report of your findings and recommendations for SEO and present your recommendations to your client

 

 

 

SKILLS YOU WILL GAIN

Search Engine Optimization (SEO)
Social Media Marketing
Keyword Research
Content Marketing

Խոսնակներ:

Rebekah May

SEO Manager & Lead SEO Instructor, Lead Qual

UC Davis Division of Continuing and Professional Education

 

Eric Enge

Co-Author of "The Art of SEO"

CEO, Stone Temple Consulting

 

Dave Lloyd

Senior Manager, Global Search Marketing

Adobe Systems

Մասնագիտական հմտություններ

Որոնողական համակարգերի օպտիմալացում/մարքեթինգ

Մասնակցություն

Կիսվել ընկերների հետ

Թրեյնինգ կենտրոնի մասին

Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատակիցների քանակը` 500-1500