staff.am

12062 views

Industry: Information technologies

Type: LLC/OJSC/CJSC

Number of Employees: up to 10

2 active jobs

16 job history

About staff.am

staff.am is the first job community, where companies directly meet with job seekers. It is the fastest growing jobs and recruitment website in Armenia. With its unique approach staff.am brings new culture of finding a new job or an employee in an easy and innovative way.

At staff.am we ensure individual approach for everyone. We offer free registration for users, job invites via staff.am from employers registered in staff.am, verification of skills and certificates included in CVs, huge database of potential employees, flexible packages for companies to choose from and more.

See more

See less

Active jobs

staff.am achievements

staff.am achievements

2016 November marked staff.am's first anniversary. This was an important milestone, and we want to present a nice short video outlining our success throughout 12 months of our operations. Our team is expanding, so if you want to join our dynamic startup team, then follow us on staff.am to receive notifications about openinigs in Engineering and Marketing.

See more

See less

Learn More

Why join staff.am team?

Why join staff.am team?

staff.am's young and enthusiastic team is dynamically growing and we are periodically announcing open positions. If you are a software engineer or marketing specialist, then follow us on staff.am to get notified on new openings and apply to join our team. We offer cool benefits:

  • Nice working environment, friendly and coll team
  • Training for professional and personal gorwth.
  • Medical insurance and other perks.

 

staff.am-ի երիտասարդ և եռանդուն թիմը դինամիկ ընդլայնվում է, և մենք պարբերաբար հայտարարում ենք մեր ընկերությունում նոր թափուր աշխատանքների մասին։ Եթե ՏՏ ինժեներ ես կամ մարքեթինգի մասնագետ, ապա հետևիր մեզ նոր հայտարարությունների մասին առաջինը տեղեկանալու համար։ Մեր առավելություններն են՝

  • Հաճելի աշխատանքային մթնոլորտ և թիմ
  • Թրեյնինգներ և այլ միջոցառումներ մասնագիտական և անհատական զարգացման համար
  • Առողջության ապահովագրություն և այլ արտոնություններ։

See more

See less

Contact details

Website։ https://www.staff.am/

Phone: (011) 900-901

Address: Armenia