MoveCo Solutions Inc

15900 Ընկերության էջի դիտումներ

5 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

12 ընդհանուր աշխատանքներ

MoveCo Solutions Inc. Is a US based start up technology company, providing cloud based business management software solutions to the moving & storage industry in the US.
We are looking for hard working and energetic individuals to join our fast paced sales team. 
Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատակիցների քանակը` մինչև 50

Գտնվելու վայրը: 3 Ամիրյան փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

Կոնտակտներ

3 Ամիրյան փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն