Head of Finance

Վերջնաժամկետ՝ 24 Ապրիլ 2024

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Ֆինանսների կառավարում

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

About us:

We are a parent company that represents four DTC brands, each catering to different niches within the e-commerce industry. At emater, we specialize in providing end-to-end solutions, covering every aspect of e-commerce from A to Z. Our dedicated team is committed to delivering excellence in all areas, including product development, customer satisfaction, and upholding the highest standards that meet and even surpass the bars set by industry giants.

Currently we are looking for a Head of Finance, you will play a critical role in driving financial strategy, ensuring financial health, and supporting overall business growth.

Աշխատանքային պարտականություններ

Key Responsibilities

Financial Strategy:

 • Develop and execute financial strategies aligned with the company's overall goals and objectives.
 • Provide leadership in financial planning, budgeting, forecasting, and modeling to optimize resource allocation and drive profitability.
 • Assess and mitigate financial risks, ensuring compliance with regulatory requirements and best practices.

Financial Reporting and Analysis:

 • Oversee the preparation and presentation of timely and accurate financial reports, including monthly, quarterly, and annual financial statements.
 • Analyze financial data and performance metrics to identify trends, opportunities, and areas for improvement.
 • Provide actionable insights to senior management for informed decision-making and resource allocation.
 • Monitor and analyze costs, expenses, and profitability across various business units and product lines.
 • Identify opportunities for cost savings, efficiency improvements, and revenue enhancement.
 • Collaborate with department heads to develop and implement cost control measures and performance improvement initiatives.

Treasury and Cash Management:

 • Manage cash flow and liquidity to support operational needs and strategic initiatives.
 • Optimize working capital management, including accounts receivable, accounts payable, and inventory management.
 • Monitor banking activities, including cash balances, bank reconciliations, and investment portfolios.
 • Develop and implement strategies to maximize returns on investments and minimize financial risks.

Financial Operations:

 • Streamline financial processes and systems to enhance efficiency, accuracy, and transparency.
 • Ensure compliance with accounting principles, internal controls, and regulatory requirements.
 • Streamline financial processes and systems to improve efficiency, accuracy, and control.
 • Identify opportunities for automation and integration to enhance productivity and scalability.

Անհրաժեշտ հմտություններ

Qualifications

 • Bachelor's degree in Finance, Accounting, Business Administration, or related field; MBA or advanced degree preferred.
 • CFA, or other relevant professional certifications are highly desirable.
 • Proven experience in finance leadership roles, preferably in the ecommerce or retail industry.
 • Strong analytical skills with the ability to translate financial data into actionable insights and strategic recommendations.
 • Excellent communication and interpersonal skills, with the ability to influence and collaborate effectively across all levels of the organization.
 • Demonstrated leadership ability with a track record of building and developing high-performing teams.
 • Strategic thinker with a results-oriented mindset and a commitment to driving business performance and innovation.

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Ավագ

Լրացուցիչ տեղեկություն

What we offer:

 •  Medical Insurance;
 •  6 day offs;
 • Wellness benefit;
 • Yearly bonus;
 • Remote work (specific roles);
 • Work and travel opportunity,
 • Learning and development opportunity;
 • Referral bonus;
 • 50% off for our products;
 • Birthday/Anniversary gifts;
 • Free English lessons.

  All interested candidates are more than welcome to apply via the link
  ​​​​We thank you for your interest, please note that only shortlisted candidates will be contacted for an interview.
Խնդրում ենք հստակորեն նշել, որ աշխատանքի մասին տեղեկացել եք staff.am-ի միջոցով:

Մասնագիտական հմտություններ

Ֆինանսական վերլուծություն

Ֆինանսներ

Անձնական հմտություններ

Առաջնորդության հմտություններ

Բանակցությունների հմտություններ

Վերլուծական հմտություններ

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

Արտոնությունների փաթեթ

Տարեկան պարգևավճար
Օտար լեզվի դասընթացներ
Բժշկական ապահովագրություն
Կորպորատիվ միջոցառումներ
Ճկուն աշխատաժամեր
Պարգևատրման համակարգ
Գիտելիքի փոխանակման մշակույթ
Աշխատավարձի տարեկան վերանայում
Հատուկ ոչ աշխատանքային օրեր
13-րդ աշխատավարձ
Սպորտային փաթեթ
Բիզնես գործուղումներ
Հագուստի կոդի բացակայություն
Աշխատակիցների ուղղորդման ծրագիր
Նվերներ տոների կապակցությամբ
Անվճար սնունդ
Զեղչեր ընկերության ծառայությունների և պրոդուկտների համար, կացարան
Անգլերենի անվճար դասընթացներ