SEO Specialist

Էլ. փոստով

Վերջնաժամկետ՝ 28 Ապրիլ 2024

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Մարքեթինգ/Գովազդ

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

About Us:

“ProDigi” is a leading digital marketing agency, committed to delivering exceptional results through innovative digital marketing strategies. Our dynamic team is dedicated to staying at the forefront of the ever-evolving digital landscape, ensuring our clients achieve their online visibility and traffic goals.

The Role:

We are seeking a passionate and experienced Middle SEO Specialist to join our growing team. The ideal candidate will have a proven track record of improving website rankings, driving organic traffic, and executing successful SEO strategies. As a key player in our digital marketing team, you will collaborate closely with content creators, web developers, and marketing professionals to enhance our online presence and contribute to our overall marketing objectives.


Աշխատանքային պարտականություններ

 • Conduct comprehensive keyword research and competitive analysis to identify opportunities for growth.
 • Implement and manage SEO strategies, including on-page optimization, link-building campaigns, and content strategy to improve SERP rankings.
 • Analyze website performance using SEO tools (e.g., Google Analytics, SEMrush, Ahrefs) and make data-driven recommendations for optimization.
 • Collaborate with the content team to ensure SEO best practices are integrated into content creation and marketing campaigns.
 • Monitor and report on SEO performance metrics, providing insights and strategies for continuous improvement.
 • Stay up-to-date with the latest SEO trends, algorithms, and industry best practices to guide SEO strategy and implementation.

Անհրաժեշտ հմտություններ

 • 2+ years of experience in an SEO role, with a proven track record of successful SEO strategy development and execution.
 • Strong understanding of search engine algorithms and ranking methods.
 • Experience with SEO tools and platforms such as Google Analytics, SEMrush, Ahrefs, or similar.
 • Knowledge of on-page and off-page SEO techniques, as well as an understanding of how they impact SERP rankings.
 • Ability to perform in-depth keyword research and competitive analysis.
 • Familiarity with content management systems (CMS) and the ability to work closely with web development teams to ensure SEO best practices are implemented.
 • Excellent analytical skills, with the ability to derive meaningful insights from data.
 • Strong communication skills, both written and verbal, with the ability to present ideas and results to various stakeholders.
 • A collaborative team player with a growth mindset, eager to learn and contribute to the team's success.

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Միջին մակարդակ

Լրացուցիչ տեղեկություն

What We Offer:

 • Competitive salary
 • Opportunities for professional growth and development.
 • A collaborative, supportive, and dynamic work environment.
 • Access to the latest tools and technologies in digital marketing.

How to Apply:

Please send your resume, cover letter, and any relevant work samples. In your cover letter, highlight how your experience and skills align with the responsibilities and qualifications outlined above.

Խնդրում ենք հստակորեն նշել, որ աշխատանքի մասին տեղեկացել եք staff.am-ի միջոցով:

Մասնագիտական հմտություններ

SEO

Անձնական հմտություններ

Գրավոր հաղորդակցության հմտություններ

Արագ սովորելու կարողություն

Հաղոորդակցման հմտություններ

Դիմել էլ. փոստով

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։