Social Media Marketing Specialist

Վերջնաժամկետ՝ 03 Մայիս 2024

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Մարքեթինգ/Գովազդ

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

Are you a social media expert, always ahead of the curve with the latest trends and updates? Do you live and breathe Instagram, Facebook, and LinkedIn, constantly brainstorming innovative content ideas? If so, we want YOU to join our dynamic team as our next Social Media Marketing Enthusiast!

Աշխատանքային պարտականություններ

What You'll Do:

 • Craft Compelling Content: Dive deep into industry trends, competitor activities, and audience preferences to develop data-driven social media strategies. Create engaging posts, interactive stories, quizzes, polls, and entertainment content that captivates our audience.
 • Bring Ideas to Life: From concept to execution, you'll plan, shoot, and edit captivating reels that boost brand visibility and forge meaningful connections with our community.
 • Timing is Everything: Utilize advanced social media management tools to schedule and publish posts, ensuring maximum impact and reach.
 • Community Engagement: Foster a dynamic online community by proactively engaging with our audience, and responding to comments, mentions, and messages with enthusiasm and authenticity.
 • Maximize Visibility: Identify relevant hashtags and keywords through research, ensuring our content is discoverable and resonates with our target audience.
 • Analyze & Improve: Monitor social media performance using analytics tools, generating insightful reports to drive continuous improvement and refine our strategies.
 • Stay Ahead of the Curve: Keep up-to-date on the latest social media trends, algorithm changes, and best practices, ensuring we maintain a cutting-edge marketing approach.
 • Collaborative Spirit: Work closely with our marketing team, designers, and copywriters to ensure consistent branding and messaging across all platforms.

Անհրաժեշտ հմտություններ

Who You Are:

 • Passionate: You're deeply passionate about social media and are always eager to explore new trends and technologies.
 • Creative: You have innovative content ideas, and you thrive on bringing them to life.
 • Proactive: You're a self-starter who takes initiative and gets things done.
 • Analytical: You have a keen eye for data and analytics, using insights to drive your decision-making process.
 • Team Player: You thrive in a collaborative environment and excel at working cross-functionally with diverse teams.

Requirements:

 • Excellent English Skills: Strong written and verbal communication skills are a must.
 • 2+ Years Experience in Social Media Marketing: Previous experience in SMM is required.
 • Preferable Education in Social Media Marketing: A degree or certification in social media marketing or a related field is preferred.
 • Experience with E-commerce: Experience working with e-commerce platforms is a big plus.

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Կրտսեր

Լրացուցիչ տեղեկություն

Դիմեք օնլայն staff.am-ի միջոցով և հետևեք ձեր դիմումի ողջ ընթացքին։

Մասնագիտական հմտություններ

Թվային մարքեթինգ

SMM

Google Ads

Մարքեթինգ ՝ սոցիալական ցանցերում (SMM)

Անձնական հմտություններ

Անկախ աշխատելու հնարավորություններ

Գրավոր հաղորդակցության հմտություններ

Ժամանակի կառավարում

Ստեղծարար մտածողություն

Ակտիվ

Արդյունքին ուղղվածություն

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

Արտոնությունների փաթեթ

Կորպորատիվ միջոցառումներ
Անվճար թեյ, սուրճ եւ հյուրասիրւթյունը
Պարգևատրման համակարգ
Գիտելիքի փոխանակման մշակույթ
Աշխատավարձի տարեկան վերանայում
Ուսման/մասնագիտական վկայագրերի փոխհատուցում
Կրթության վճարի փոխհատուցում
Ոլորտի աշխատակիցների համար կազմակերպվող սպորտային և ինտելեկտուալ մրցաշարերի մասնակցություն

Կոնտակտներ

Վեբ կայք https://www.erpswiss.com

Հասցե՝ Տիգրան Պետրոսյանի փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Գտնել ERP Solutions LLC սոց․ կայքերում