Senior React.jS Front-End Software Engineer

Վերջնաժամկետ՝ 09 Ապրիլ 2023

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Ծրագրավորում

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

Senior React.jS Front-End Software Engineer


Position Overview A Senior Front-End Software Engineer is responsible for developing and managing front-end services and the interchange of data between the server and the users. Your primary focus will be the development of all server-side logic, definition, and maintenance of the central database, and ensuring high performance and responsiveness to requests from the front-end. You will also be responsible for integrating the front-end elements built by your co-workers into the application. Therefore, a basic understanding of front-end technologies is necessary as well.


Աշխատանքային պարտականություններ

Duties and responsibilities

 • Integration of user-facing elements developed by front-end developers
 • Build efficient, testable, and reusable REACT modules
 • Solve complex performance problems and architectural challenges
 • Integration of data storage
 • Complex APIs with Insurance companies
 • Developing new user-facing features using React.js.
 • Building reusable components and front-end libraries for future use.
 • Translating designs and wireframes into high-quality code.
 • Develop new products/features for the web that adhere to best practices.
 • Define the technical requirements that are required to develop the product/feature.
 • Deliver a hybrid user experience to be easily portable between the web and mobile.
 • Explore, assess, and prototype new technologies to drive innovation and problem solving.

Անհրաժեշտ հմտություններ

Qualifications

 • Strong knowledge of REACT web frameworks; such as libraries, etc.
 • Understanding the fully synchronous behavior of REACT
 • Understanding of MVC design patterns
 • Basic understanding of back-end technologies, such as JavaScript,
 • Reast.JS, libraries, open source tools
 • Linux, server, architecture of cloud infrastructure
 • HTLM5, CSS, JavaScript
 • Knowledge of object-oriented REACT programming
 • Understanding accessibility and security compliance
 • Strong knowledge of the common REACT or web server exploits and their solutions
 • Understanding fundamental design principles behind a scalable application
 • Integration of multiple data sources and databases into one system
 • Familiarity with limitations of REACT as a platform and its workarounds
 • Creating database schemas that represent and support business processes
 • Proficient understanding of code versioning tools, such as Git
 • Understanding and designing high level architecture
 • Strong proficiency in JavaScript, including DOM manipulation and the JavaScript object model.
 • Thorough understanding of React.js and its core principles.
 • Experience with popular React.js workflows (such as Hooks or Redux).
 • Familiarity with newer specifications of ECMA-Script.
 • Experience with NoSQL databases like Mongo DB.
 • Familiarity with RESTful APIs.
 • Working very closely with PM and lead designer

Preferred Qualifications

 • Minimum of 5 years of experience with strong knowledge of REACT
 • English intermediate is required
 • Ability to write clean code
 • Excellent organizational, problem solving and communicative skill
 • Ability to pay high attention to detail while juggling multiple projects at a time
 • Ability to work both independently and as part of a team
 • Ability to learn quickly and adapt to ever-changing tasks
 • Solid decision-maker and problem solver
 • Strong business and technical vision
 • Insurance background is a big plus
 • SAAS experience is a big plus

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Ավագ

Աշխատավարձ: 3000 USD - 5000 USD Մաքուր ամսական

Լրացուցիչ տեղեկություն

Send your resume to mike@Partnerly.com and CC: Mary@leadavenue.com

Խնդրում ենք հստակորեն նշել, որ աշխատանքի մասին տեղեկացել եք staff.am-ի միջոցով:

Մասնագիտական հմտություններ

JavaScript

React Native

React JS

React

Անձնական հմտություններ

Առաջնորդության հմտություններ

Գրավոր հաղորդակցության հմտություններ

Դրական վերաբերմունք

Ժամանակի կառավարում

Խնդիրների լուծում

Ուշադիր

Նպատակասլաց

Ստեղծարար մտածողություն

Վերլուծական հմտություններ

Տրամաբանական մտածողություն

Քննադատական մտածողություն

Թիմում աշխատելու ունակություն

Արագ սովորելու կարողություն

Սթրեսակայունություն

Արագ կողմնորոշվելու կարողություն

Ինքնամոտիվացվող

Աշխատասիրություն

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։