AAB Construction

78699 Page views

141 followers

6 active jobs

150 job history

Our mission is  to bring the infrastructure construction level to its highest pitch all around the Region by combining the most high-end technologies and the best qualified staff.

 

Our vision

We strive to provide equal opportunities for local people employment despite the age and gender and ensure the most efficient workflow for better and safer environment.

Industry: Design/Architecture/Construction
Type: LLC/OJSC/CJSC
Date of Foundation: 2006

Number of Employees: 1500-2000

Location: Gevorg Vardanyan street, 1A, Yerevan, Armenia

Website

Active jobs (6)

Ինչպես գտնել աշխատանք 1 click-ով. AAB Construction ՄՌ Ղեկավար Հասմիկ Կեսոյանը staff.am նոր գործիքակազմի մասին

AAB Construction ՄՌ Ղեկավար Հասմիկ Կեսոյանը պատմում է՝

  • ինչպես են կիրառում staff.am օնլայն դիմումների կառավարման համակարգը համապատասխան մասնագետների հավաքագրման համար,
  • ինչ քայլեր է ձեռնարկում AAB Construction ընկերությունը լավագույն մասնագետների ներգրավման համար,
  • ինչքանով է կարևորվում հետադարձ կապը թեկնածուների հետ։

Benefits

Annual bonus
Annual salary review
Teambuilding and corporate events
Complimentary tea, coffee and refreshments
Local and online training package
Day off
Regular salary review

Contacts

Gevorg Vardanyan street, 1A, Yerevan, Armenia
+37444755570