AOByte

32328 Page views

16 followers

1 active jobs

50 job history

About us

AOByte designs and develops large-scale software solutions that provide value to organizations and help them expand their operations. The company has six years of expertise in creating software platforms and a team of more than 35 engineers. With everything we do, we uphold our reputation as experts and reliable partners.
We also perform software testing, conduct in-depth analyses and ensure life cycle maintenance. 

Company Values

AOByte manages and organizes its activities in accordance with specific guidelines. We prioritize our employees' professional development and career advancement at all times. We value transparency, adaptability, creative thinking, respect for one another, effective communication, a "no blame" culture, and leading by example. 
The maintenance of these values is what ensures the development and success of AOByte. 

Who We Look For

We care about professionalism, motivation to work, and the desire to grow among our candidates. The “Why work with us” section below gives additional company insights, so scroll down to learn more. 

 

Industry: Information technologies
Type: LLC/OJSC/CJSC
Date of Foundation: 2016

Number of Employees: up to 50

Location: Hakob Hakobyan 3, Yerevan, Armenia

Website

Active jobs (1)

Why Work with Us

Why Work With Us

Here at AOByte, we are committed to creating positive employee experiences. Therefore, we provide an opportunity for growth, the possibility of continuous learning, and the ability to make a difference. 

Despite all the difficulties of 2020, the company has grown twice in size in the last year. Check our perks and benefits below.

AOByte relies on the tradition of growing people who demonstrate the ability and willingness to learn. We ensure your career goes up the hill in the best possible work environment. 

In addition to the benefits shown below, AOByte also offers:

  • Competitive salary
  • Career growth opportunities 
  • Use of cutting-edge technology
  • Work-from-home policy
  • Work with a team of experts
  • Healthy work environment
  • Convenient work location

With this note, we would love to hear from you, so send your CV to us!

AOByte-ի թիմը, գործունեությունն ու կարիերայի աճի հնարավորությունները

«AOByte-ում պրակտիկան ինձ հնարավորություն տվեց ավելի խորացնելու իմ մասնագիտական  գիտելիքներն ու հմտությունները, յուրացնելու այն ասպեկտները, որոնց չեմ տիրապետել և վստահ կիրառել դրանք պրակտիկայում։

Ըստ իս պրակտիկան նման է դպրոցում առաջին դասարան գնալուն։ Դու ձեռք ես բերում կոնկրետ ձեռագիր, և այդ առումով, ուրախ եմ, որ հենց AOByte-ում եմ կերտել իմ ձեռագիրը»։

Նարեկ Ավետիսյան, Software developer

«АОByte-ում մենք հավատում ենք, որ լավագույն գաղափարներն ու լուծումները գալիս են թիմային աշխատանքի արդյունքում: Մենք զարգացնում ենք համագործակցային մշակույթ, որը խրախուսում է բաց հաղորդակցությունը, փոխադարձ աջակցությունը և ընդհանուր նպատակների սահմանումը, ինչն էլ ընկած է կազմակերպության հաջողության հիմքում»։

Դիանա Գալստյան, HR Manager

Դիտի՛ր տեսանյութը, և ծանոթացի՛ր AOByte-ի մշակույթի և, վերջինս ձևավորող մարդկանց հետ։

Benefits

Free language courses
Medical insurance
Teambuilding and corporate events
Flexible working schedule
Complimentary tea, coffee and refreshments
Day off
Sport package
Staff referral program
Regular salary review
Professional Development Reimbursement

Contacts

Hakob Hakobyan 3, Yerevan, Armenia
+37443083070