«Իջևան» մասնաճյուղի շրջիկ ԸԱ «Տավուշ» ծրագրի սոցիալական աշխատող

Deadline: 15 July 2020

Employment term: Temporary

Category: NGO/Nonprofit

Job type: Full time

Location: Noyemberyan

Job description:

Շրջիկ ընտանիքների ամրապնդման «Տավուշ» ծրագրի իրականացման շրջանակներում, սոցիալական աշխատողը պատասխանատու է պարբերական շրջայցեր կատարելու հիմունքներով, նպաստել ծրագրի զարգացմանը՝ ելնելով կազմակերպության տեսլականի, առաքելության, արժեքների, ինչպես նաև ապրանքանշի և հաստատված ռազմավարությունների, քաղաքականությունների և ուղեցույցների պահանջներից:

Job responsibilities

 • Աջակցել ընտանիքների ամրապնդման ծրագրի համակարգողին՝ ծրագրի շրջանակներում որակյալ ծառայություններ մատուցելու և վերջիններս կատարելագործելու ուղղությամբ:
 • Ելնելով տարբեր աղբյուրներից (ուղղորդման, ինքնուղղորդման, բացահայտման), աջակցել դեպքերի հայտնաբերմանը, որոնք առնչվում են այն երեխաներին, ովքեր կանգնած են իրենց կենսաբանական ընտանիքների խնամքից զրկվելու վտանգի առաջ:
 • Սերտ համագործակցելով բազմամասնագիտական թիմի հետ և օգտագործելով տարբեր աղբյուրներ ու սոցիալական աշխատանքի մեթոդներ՝ իրականացնել երեխաների և ընտանիքների բազմակողմանի գնահատում՝ նրանց կարիքները, ինչպես նաև ուժեղ կողմերը հայտնաբերելու և համարժեք ծառայություններ սահմանելու համար:
 • Բազմամասնագիտական թիմի, խնամակալների և երեխաների ակտիվ մասնակցությամբ պատրաստել ընտանիքի զարգացման պլաններ:
 • Համագործակցելով այլ կառույցների հետ կազմակերպել, ապահովել և համակարգել ընտանիքների զարգացման պլաններով նախատեսված ծառայությունների մատուցումը՝ երեխաներին և ընտանիքներին:
 • Ծրագրային շրջանակներում մշտապես կապ պահպանել երեխաների և նրանց ընտանիքների հետ՝ ընտանիքի զարգացման պլանի իրականացման ողջ ընթացքում՝ հեռախոսազանգերի, տնայցերի և հանդիպումների միջոցով:
 • Հիմնվելով ազգային օրենսդրության և/կամ ՍՕՍ ՄԳ միջազգային կազմակերպության ուղեցույցների պահանջների վրա, պատշաճ կերպով փաստաթղթավորել դեպքի վարման բոլոր փուլերի ընթացքում իրականացված երեխային/ընտանիքին առնչվող գործողությունները և միջամտությունները՝ կիրառելով տեղեկատվության հավաքագրման մեթոդներ և գործիքներ:
 • Ընտանիքի զարգացման պլանով սահմանված նպատակների ուղղությամբ պարբերաբար իրականացնել երեխայի/ընտանիքի կարիքների և զարգացման վերագնահատում, այնուհետև որոշում կայացնել դեպքի փակման վերաբերյալ՝ համագործակցելով բազմամասնագիտական թիմի և ընտանիքի անդամների հետ:
 • Ընտանիքների ամրապնդման ծրագրի տվյալների բազա մշտապես մուտքագրել տվյալներ՝ ապահովելով վերջիններիս որակը և օգտագործել զեկույցներն ու մուտքագրված տվյալները՝ երեխաների և ընտանիքների անհատական զարգացումը վերահսկելու նպատակով: Ընտանիքների ամրապնդման ծրագրի համակարգողին ապահովել արդի պահանջների վերաբերյալ նոր տեղեկատվությամբ, ինչպիսիք են նոր զեկույցները, երեխաների իրավունքների պաշտպանության կամ սոցիալական այլ ոլորտներին առընչվող իրավական դաշտի փոփոխությունները:
 • Ընտանիքների ամրապնդման ծրագրի համակարգողի պահանջով՝ ազգային օրենսդրությանը համապատասխան, երեխաների պաշտպանության պետական հաստատություններին մշտապես տեղեկացնել դեպքերի վարման ընթացքի վերաբերյալ:
 • Աջակցել ծրագրի համակարգողին՝ ընտանիքների ամրապնդման ծրագրի արտաքին գնահատման և ինքնագնահատման գործընթացում:
 • Պարբերաբար հավաքել տեղեկատվություն՝ ծրագրի վերահսկման և գնահատման պլանում սահմանված տարբեր ցուցանիշների վերաբերյալ և զեկուցել ծրագրի համակարգողին, ինչպես նաև աջակցել վերջինիս՝ համապատասխան հաշվետվությունների ստեղծման գործում:
 • Պարբերաբար մասնակցել խմբակային մասնագիտական քննարկումներին, ինչպես նաև անհատական և խմբակային սուպերվիզիաներին:
 • Պահպանել անձնական և մասնագիտական զարգացումը, որպեսզի համապատասխանել փոփոխվող աշխատանքային պահանջներին: Մասնակցել վերապատրաստումներին և հետևողական լինել կազմակերպչական գործընթացներին, օրենսդրությանը և մասնագիտական պրակտիկայի կատարելագործմանը:
 • Պարբերաբար կապ պահպանել ծառայություններ մատուցողների հետ՝ ապահովելով ծառայությունների մատուցման համապատասխանությունն ընտանիքի զարգացման պլանով նախատեսված գործողություններին և նպատակներին:
 • Ջատագովել յուրաքանչյուր երեխայի կամ նրա ընտանիքի համար՝ վերջիններիս սոցիալական իրավունքներն պաշտպանելու կամ անհրաժեշտ ծառայություններ ստանալու համար:
 • Ներդրում ունենալ ընտանիքների ամրապնդման ծրագրի կողմից ձեռնարկված համայնքի զարգացման գործում՝ մասնավորապես իրազեկվածության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների, համայնքային ռեսուրսների մոբիլիզացիային ուղղված քայլերի և համայնքային գործընկերների ունակությունների ձևավորման միջոցով:
 • Աջակցել ընտանիքների ամրապնդման ծրագրի համակարգողին՝ լավագույն փորձի և հուզիչ պատմությունների փաստաթղթավորման գործընթացում:
 • Պարբերաբար հետևել սոցիալական ոլորտի զարգացումներին, ինչպես նաև ազգային օրենսդրության փոփոխություններին, քաղաքականություններին, պրակտիկային, որոնք առնչվում են թիրախային խմբում գտնվող երեխաներին:

Required qualifications

 • Բարձրագույն կրթություն սոցիալական աշխատանքի ոլորտում;
 • Առնվազն 2 տարվա սոցիալական աշխատանքի փորձ։
 • Երեխաների իրավունքների պաշտպանության ոլորտին առընչվող իրավական և ընթացակարգային փաստաթղթերի գերազանց իմացություն։
 • Հայերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերեն լեզվի իմացությունը դիտարկվում է որպես առավելություն:
 • Հաղորդակցության հմտություններ։
 • Համակարգչային բազային գիտելիքներ։
 • Սուղ ժամկետներում և լարված իրավիճակներում աշխատելու կարողություն:

Required candidate level: Senior

Salary: Պայմանագրային

Additional information

Աշխատատեղին դիմելուց առաջ խնդրում ենք ևս մեկ անգամ համոզվել, որ տեղեկացված եք աշխատանքի վայրի վերաբերյալ, որը գտնում է ՀՀ Տավուշի մարզում։ 
Աշխատատեղին դիմելու համար անհրաժեշտ է ուղարկել Ձեր ինքնակենսագրությունը    [email protected]  էլեկտրոնային հասցեին։
Էլեկտրոնային հասցեին ինքնակենսագրությունները ուղարկելիս, անհրաժեշտ է նամակի վերնագրում նշել պահանջվող պաշտոնի անվանումը՝  «Սոցիալական աշխատող»: Այն դիմորդները, ովքեր չեն պահպանի նամակագրության վերոնշված պահանջը, կարող են վտանգել իրենց թեկնածության հաշվի առնման հնարավորությունը:
Խնդրում ենք ուշադիր ծանոթանալ թափուր աշխատատեղի պահանջներին և դիմել միայն այդ պահանջների բավարարման դեպքում, քանի  որ հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն  ներկայացված պահանջները բավարարող անձինք։

You can apply online via staff.am or follow the below application procedure.

Please clearly mention that you have heard of this job opportunity on staff.am

Professional skills

Computer knowledge

Soft skills

Negotiation skills

Share this job via your favorite social media channel.

Contact details

Website https://www.sos-kd.am/

Phone: +37460533355

Address: 79 Yerznkyan St, Yerevan, Armenia

Find SOS Children's Villages Armenia on social media