10X ENGINEERING

3707 Ընկերության էջի դիտումներ

4 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

2 ընդհանուր աշխատանքներ

10X Engineering is a test engineering integrator company and National Instruments Silver Alliance Partner (RF and Wireless specialty). 

We develop and deliver custom hardware and software, flexible, reliable and high performance innovative test stations (ATE) for products quality and line testing to our worldwide customers. 

Specialties

Automated test system design and integration, Custom Software/Hardware development, ATE for wireless products quality and line testing, RF Record and Playback, LabVIEW, Test Stand, PXI, FPGA, Vector Signal Transceiver, RF Training Custom courses, and Educational Labs.


Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատակիցների քանակը` մինչև 50

Գտնվելու վայրը: Hovsep Emin 123, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

Կոնտակտներ

Hovsep Emin 123, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն