A17 Incorporated

887 Ընկերության էջի դիտումներ

0 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

5 ընդհանուր աշխատանքներ

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` Հոլդինգ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2019

Աշխատակիցների քանակը` մինչև 50

Գտնվելու վայրը: 541 Jefferson Ave ste 100, Redwood City, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

We provide high-class IT services for all your data and analytics needs

WE DEVELOP CUSTOM SOLUTIONS AIMED AT ANALYTICS AND DATA GOVERNANCE TASKS

 

 • Analysts, engineers, and managers all exclusively focus on your project and only your project
 • Deliverables and milestones all conform to your needs, requirements and goals
 • Work is completed iteratively, on time and within budget

 

OUR EXPERTS AND ENGINEERS ARE READY TO ASSIST YOUR TEAM

 

 • Save money by paying for only the hours spent on your task
 • Save time searching for, hiring, and training specialists
 • Expand your team with battle-tested professionals

 

WE DO PROJECTS IN ITERATIONS

 

 • Benefit from quick results in just 1-4 weeks after starting implementation
 • Steer the project to fulfill your rapidly changing business needs

 

MORE ABOUT OUR TEAM

 

 • We have 15+ years of experience with building business intelligence, data warehousing, analytics and reporting systems.
 • Our team completed 100+ projects in Retail, FRCG, Logistics, Oil & Gas, Heavy Machinery, Construction and development and other industries.
 • Our Headquarters is located in Palo Alto, CA, USA. We have R&D teams located in Brno, Czech Republic, and Khujand, Tajikistan.

 

Companies trust us

 

wQ8KdiG_ROncVpOAbNd2bUAwV1kGHU37_rCbQJ7pL5rM_cY3nXrUFVkfuWHUoJe2rVWcmQSl2axU3d3suEIR1fPFNxw50BBWES2gX-pAKUgSSiywOkKG2ofy6HgmNz7-vjjDHbzFcui5_CwWKXkGG_1TTVZWvEioM5hwlBlB8FyGCWE9gAGYBSKa5lT6JWOAmJLMzg   Fyq348Oqq9Zy1BFV9r3zzY4yyOPT-Qhcbx1Y9D-YALi_P0KilYaTDy9onr-vOy6J88qidGTddZXfHjJMG6iEoFPmgGixfZ0qDbi_ApD1BmS6TJOMkWjve1ULS1g7VpJgyJVnOX0x5LFmNLzqFSt_zFUFfTvE3QPDC0NwUdYHqkvsbbu2UJjxuX6kPF0LZj33zOpjJQ  7KIqnQ1Vs9cLr92UHjPXgelkRWB7RMt6yIKFuKAVbKrDWYK9xFAvaSTokTnbDyPGTucI9gtn74bFZt6Ai1gGFQUtHSYPhRV3K3dkBRlVKhMY4nzuFFNGLPcYzwauMyvgHD3mAc0oO_byiKh5ClWh6z8GNh_Sw3n6bSUeVERu9TwfgoLU-HRU_7nFti4VQVBksGw1XA    RSTXwdTFMATC8WR0yS4wbSm5RRwcGjpNoTep_q0Qt0gBxpR9_BvdFZUkVO9sfNOnZ09wdEutKRjZXsv1QI-zO5YkrCZ_0n8B-F6pAKQfq7fr95oSJVXdtStm_rXhH2QvH6etRNIN0qgysucCR74UdLhCwQ0sKiVAbk5y1i83HIBJIvC7mvwfQDgEBs21d8JGJUQqTA   srFT1vGId_N6U27na93UpGI0GctQQAlVpJDlFfzIX9wGfjR6_hMgfxeSeMVnybwZO1kUv5IcglIuNdestj_wR8b17OhyQ3sxkg0CuAjaaRb0FN93ewDeXcimT-bxbYjebZ1Hsc_siSrixk_bvrL7P5nThT8isQA2K7-Pz08E0lbGBMSFsUwd-5hXF3CYwjAJN-rsWQ   cvFcX_1EU5CALt3NomeIrSgELzDo48E2gshqShyaEgAicdqSh1d0zUOPrk28oIww_d_rUlEjE8e5hSPLdbNqp98aarqY6xnu5mVocko7lT_uxTv4yBb24doY9vTv8qRyifdxGcif_CotGUuA5tVfqdeIZYdaJ5fJN5YiOu5yYw2WoWUpHg5p4clPOBiMMou1IjgtGQ

 

Արտոնությունների փաթեթ

Ճկուն աշխատաժամեր
Վճարովի հավելյալ ոչ աշխատանքային օրեր
Պարգևատրման համակարգ
Հագուստի կոդի բացակայություն
Աշխատավարձի տարեկան վերանայում

Աշխատակիցները մեր մասին

Կոնտակտներ

541 Jefferson Ave ste 100, Redwood City, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ
+14243659817