Ably LLC

618 Ընկերության էջի դիտումներ

0 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

2 ընդհանուր աշխատանքներ

Ably is an online shopping application featuring millions of products from around the world that can be ordered with just one click, quickly, easily, and conveniently. Having started its journey in 2023, it has become a favorite among tens of thousands of users.

In Ably, the prices of products are presented in Armenian Dram (AMD), including the product price, shipping, and customs clearance, providing users with the most convenient and enjoyable shopping experience. The application boasts multilingual functionality, supporting Armenian, English, and Russian, thereby accommodating a diverse and international user base. Ably is available on both the App Store and Google Play, inviting users to explore an elevated standard of online retail.

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2021

Աշխատակիցների քանակը` մինչև 50

Գտնվելու վայրը: 19 Թումանյան փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

Կոնտակտներ

19 Թումանյան փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն