AIST Global

32336 Ընկերության էջի դիտումներ

18 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

28 ընդհանուր աշխատանքներ

AIST Global is a software agency providing high-class web development and web design services to its clients worldwide. We are already 3 years in the market. We have worked for the big international market and gained high reputation despite the competition by providing quality and reliability.  We’re at our best when we have complex, difficult projects to get our teeth into. We love to overcome technical software problems with maximum function and elegance. We are always open to new talents, so hurry up to join us. 

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2016

Աշխատակիցների քանակը` 50-200

Գտնվելու վայրը: 24 Նաիրի Զարյան փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

We are always looking for fresh talents

We are AIST - innovative, result-driven, smart architects, and creative designers that come together like a dream team to build something incredible for our partners.
Though we are passionate about our work, life at AIST isn’t only about hardworking. 
Our friendly team doesn't miss any chance to celebrate the ordinary day, share a cake, play chess and basketball, or have fun. 
IF you attract people's attention with your ability to communicate and collaborate in a team and at the same time stand out from the crowd as an innovative, forward-thinking and open-minded, fast learner, come and share a cup of coffee with us. You are more than welcome.

 

 

Արտոնությունների փաթեթ

Աշխատավարձի տարեկան վերանայում
Օնլայն եվ տեղական թրեյնինգներ
Անվճար թեյ, սուրճ եվ հյուրասիրություն
Կորպորատիվ միջոցառումներ
Անվճար կայանում

Կոնտակտներ

24 Նաիրի Զարյան փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
+37444477577