Ecwid by Lightspeed

2722 Ընկերության էջի դիտումներ

9 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

7 ընդհանուր աշխատանքներ

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2007

Աշխատակիցների քանակը` 2000-10000

Գտնվելու վայրը: 6 Բրյուսովի փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

Lightspeed

Lightspeed is an international IT company providing POS, eCommerce and payment solutions for retail, hospitality and golf business. Our headquarters is in Montreal, Canada.

We have opened two new locations in 2022 – Tbilisi and Yerevan and we’re extending our team there.

Join the team of driven, passionate changemakers powering small and medium businesses around the world!

Perks and benefits

Flexible hours and hybrid work. We work from the office three days a week to sync with the team and brainstorm new ideas, with the option of working remotely for the remaining two days. Additionally, you can choose any location in the world and work from there for up to 60 days a year.

Comfortable onboarding. We’ll walk you through everything step by step, so you won’t be left alone with new tasks.

Value your professional development. We conduct regular performance reviews and adjust your salary based on your results and achievements. More than that, you’ll have weekly one-on-one meetings with your team lead to exchange feedback.

Variety of resources. We provide Apple MacBooks Pro for work, free access to LinkedIn Learning for any course of your choice and cover 50% of the cost of SkyEng English classes.

Appreciation of every team member. The size of our team and horizontal communication allow every single employee to express themselves and make an impact on the company’s product, which millions of people use and rely on.

RSUs. Our company went public in 2019, and our stocks can be traded on exchanges in New York (NYSE: LSPD) and Toronto (TSX: LSPD). Each employee receives their own restricted stock units (RSUs) that can be sold or kept once they vest.

Сare about your health. We offer an insurance plan that covers dental care, and provide seven free sessions with a psychologist per year. Also, you will have free access to the Modern Health service for courses on mental well-being and self-improvement.

Confidence in your future. We are 17 years old with hundreds of thousands clients from all over the world. Our headquarters is in Montreal, Canada. We opened offices in Tbilisi & Yerevan more than one year ago, and besides that we have 17 offices worldwide, from France to New Zealand.

Արտոնությունների փաթեթ

Աշխատավարձի տարեկան վերանայում
Բժշկական ապահովագրություն
Կորպորատիվ միջոցառումներ
Ճկուն աշխատաժամեր
Անվճար թեյ, սուրճ եւ հյուրասիրւթյունը
Գիտելիքի փոխանակման մշակույթ
Էմոցիոնալ և մտավոր բարեկեցության ծրագրեր
Հագուստի կոդի բացակայություն
Ընկերութան բաժնետոմսեր
Աշխատակիցների ուղղորդման ծրագիր
Խաղերի զոնա կամ այլ զվարճանքներ
Ատամնաբուժական ծառայությունների փոխհատուցում

Կոնտակտներ

6 Բրյուսովի փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն