FLUX Technologies

100542 Ընկերության էջի դիտումներ

65 հետևորդ

1 ակտիվ աշխատանքներ

175 ընդհանուր աշխատանքներ


Flux Technologies Inc.  is a global software provider firm with a mission to empower private and public organizations, Enterprises, NGOs and Individuals with enterprise level Web and Mobile solutions.

At Flux - we’re driven to build meaningful things, embrace challenging problems and work with technologies we enjoy. We take pride in working with strong middle to senior developers in our company compared to the market average. That means getting lots of opportunities for geeky conversations with your peers, celebrating being cleverly unconventional and continuously getting better in everything you do. We cultivate inquiring minds and love constantly pushing our boundaries. 

Working with us means working with innovative technologies to implement cutting-edge solutions across our wide range of industires, competencies and expertises.

Ready for constant stream of new things for you to learn, every-day new challangies, help our project teams to build sustaining customer relationships through innovation, ideation and development? - If the answer is YES - then we are happy to meet and discuss the opportunites :)

Visit us at www.fluxtech.me. Get in touch to learn how we can take you to the next level in your carrer.

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2015

Աշխատակիցների քանակը` 50-200

Գտնվելու վայրը: Hrachya Qochar 4, 8th floor, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (1)

#WorkFromHome. Flux Technologies-ի լավագույն փորձը

Flux Technologies-ի արձագանքը  COVID19-ին

What we value

  • Loyalty & Ownership

We’re a family at Flux. And as all families do, we have each other’s backs no matter what and help each other out without being asked. Everyone is responsible for creating a work environment that is based on mutual support and care. 

  • Excellence & Professionalism 

Quality is the backbone of all work, communication, and relationships at Flux. Each task, no matter how great or small, should be completed with laser focus and a detailed-oriented approach. 

  • Transparency & Open Communication

Our company has a policy of direct and open communication. All of our team members are open and transparent in their communication both with partners, as well as with each other. 

  • Team-Oriented Culture

We have a team-first mindset at Flux. This means we rely on each member of our team to work together and collectively create products and values. 

  • Learning & Knowledge Sharing

Our goal is for every member of our team to learn something new every day, whether from their own experience or from the experience of their fellow colleagues.

  • Happiness & Well Being

Every member of the team is responsible for creating a pleasant work environment, and as a result, everyone can enjoy it. The energy at Flux is full of good vibes and fun. 

The energy at Flux

At Flux, we work hard and play even harder. Check out this compilation of Flux's 6th Bday Party! You'll see team-building, games, races, challenges, and there may or not be water activities involved.

Արտոնությունների փաթեթ

Օտար լեզվի դասընթացներ
Բժշկական ապահովագրություն
Պարգևատրումներ երեխայի ծննդյան կապակցությամբ
Ընկերության կատարողականության վրա հիմնված բոնուսներ
Հատուկ ոչ աշխատանքային օրեր
Աշխատակիցների ուղղորդման ծրագիր
Ֆիզիկական բարեկեցության ծրագրեր
Մասնագիտական զարգացման փոխհատուցում

Աշխատակիցները մեր մասին

Կոնտակտներ

Hrachya Qochar 4, 8th floor, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
(055) 800-844