Gravitons

1737 Ընկերության էջի դիտումներ

11 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

8 ընդհանուր աշխատանքներ

Ոլորտ` Ֆինանսներ/Բանկ/Ապահովագրություն
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2021

Աշխատակիցների քանակը` մինչև 50

Գտնվելու վայրը: 26/5 Մարտիրոս Սարյան փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

Company background

"Gravitons" is the only professional sales outsourcing company in Armenia, mainly oriented towards insurance products  sales. In collaboration with top 3 insurance companies in Armenia, our company sells mainly 6 types of insurance products to the retail market. We have two branches in Yerevan and Gyumri with 28 active sales managers . 

Our core values are:

·         New sales culture implementation to the Armenian retail market;

·         Professional sales educated team with high motivation in sales;

·         Growing young professional team with an average age of 25;

·         Clear and bright future in sales and insurance market development.

.Our mission is to develope the international sales culture in our country to help people buy products that can bring some added value to their wealth . 

We also provide outsource consultancy to the companies that need professional sales departments and methodology setting up a new culture within the companies . Our growth rate is higher than the 30% annualy .

We are Gravitons, we are smart closers !

 

Արտոնությունների փաթեթ

Օտար լեզվի դասընթացներ
Բժշկական ապահովագրություն
Կորպորատիվ միջոցառումներ
Ուսում/թրենինգ արտերկրում
Ճկուն աշխատաժամեր
Գիտելիքի փոխանակման մշակույթ
Առողջության ապահովագրություն
Ընկերության կատարողականության վրա հիմնված բոնուսներ
Զվարճանքի ժամ
Հատուկ ոչ աշխատանքային օրեր
Բիզնես գործուղումներ
Հագուստի կոդի բացակայություն
Ծնողական արձակուրդ

Կոնտակտներ

26/5 Մարտիրոս Սարյան փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
+37412391111