InCyan

899 Ընկերության էջի դիտումներ

0 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

2 ընդհանուր աշխատանքներ

Our software business has been established for over 15 years and is experienced in delivering solutions across a growing range of industries. Over the years we've provided consulting and development services to businesses and enterprises across the creative & media, telecoms, legal, and law enforcement sectors. The UK government has also used our services. We enjoy our reputation as a trusted partner with multiple recommendations and repeat work. 

Our highly technical team uses proven frameworks to deliver quick and tangible ROI. Using a strict agile approach, we deliver solutions that do what they are meant to do, with quality at the heart of everything.

Visit incyan.com and incyan.dev for more information.

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

Գտնվելու վայրը: Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

Կոնտակտներ

Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն