Laravelsoft LLC

6338 դիտում

2 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

3 ընդհանուր աշխատանքներ

Ընկերության մասին Laravelsoft LLC

Laravelsoft is a software development company which was founded in 2015. During this short period of time we took up different types of projects. We are driven by one simple goal: meet the requirements of customers and deliver projects in time within budget. We deliver projects worldwide and keep in touch with our foreign customers every day.
Laravelsoft company deals with high-quality technology and makes use of popular frameworks such as Symfony, AngularJS, NodeJs. The company offers customized solutions based on expectations and conditions.
The company possesses the following abilities:
- ability to work with both detailed and vague project scope
- realistic estimation and, thus, staying within budget during implementation
- ensuring smooth communication with the Customer
- all-round Quality Assurance to guarantee that the application runs as intended
Once we deliver the project we are responsible for every minor and major bug, in other words we make a 6-month free support to ensure the customer of the reliance we deal with. If you want to take up your project , don't hesitate, just trust us and you will see the result!

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2015

Աշխատողների քանակը` 11-20

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

Կոնտակտներ