Data Science Paid Internship

Էլ. փոստով

Վերջնաժամկետ՝ 28 Ապրիլ 2024

Աշխատանքի պայմաններ՝ Պրակտիկա

Կատեգորիա՝ Տվյալների ուսումնասիրություն/վերլուծություն

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

KK Partners is looking for Data Science Paid Intern to join our quantitative research team. In this role, you will have the opportunity to work alongside experienced data scientists and analysts in a real-world business environment. Your primary responsibilities will include:

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Data Collection and Cleaning: You will gather and preprocess data from various sources, ensuring it is accurate and ready for analysis.
 • Data Analysis: You will perform exploratory data analysis (EDA) to gain insights into the data, identify patterns, and generate descriptive statistics.
 • Model Development: You may assist in building machine learning models or statistical models to solve specific business problems or research questions.
 • Data Visualization: Creating visualizations (charts, graphs, dashboards) to communicate findings and insights effectively to non-technical stakeholders.
 • Collaboration: Collaborating with cross-functional teams to understand their data needs and provide data-driven insights and solutions.
 • Research and Innovation: Staying updated with the latest trends and technologies in data science and contributing ideas for improving data analysis processes.
 • Documentation: Documenting your work, including data sources, methodologies, and results, to ensure transparency and reproducibility.
 • Presentations: Preparing and delivering presentations or reports summarizing your findings to the team or management.

Անհրաժեշտ հմտություններ

 • Pursuing or recently completed a bachelor's or master's degree in a related field such as data science, computer science, statistics, mathematics, or a relevant quantitative discipline.
 • Strong analytical and problem-solving skills.
 • Proficiency in programming languages such as Python or R.
 • Familiarity with data manipulation libraries (e.g., pandas) and machine learning frameworks (e.g., scikit-learn, TensorFlow, or PyTorch).
 • Knowledge of statistical analysis and data visualization tools.
 • Excellent communication and teamwork skills.
 • Eagerness to learn and adapt to new challenges in the data science field.
 • Fluency in English

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Միջին մակարդակ

Լրացուցիչ տեղեկություն

KK Partners is a Yerevan based data science and trading technology development company with clients located around the globe. We are specialized in creating algorithmic trading systems using advanced technology that relies on financial mathematics, artificial intelligence, pattern recognition and more.

Interested candidates are welcomed to apply either online or send their CV and cover letter to info@marsbridge.com.  

Խնդրում ենք հստակորեն նշել, որ աշխատանքի մասին տեղեկացել եք staff.am-ի միջոցով:

Մասնագիտական հմտություններ

Մեքենայական ուսուցման ալգորիթմեր

Python

SQL

Քանակական հետազոտություններ

Data Science

Անձնական հմտություններ

Խնդիրների լուծում

Վերլուծական հմտություններ

Դիմել էլ. փոստով

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

Company Description

KK partners is a Yerevan based data science and trading technology development company with clients located around the Globe. It was founded with the mission to empower investment management professionals with innovative, affordable and reliable technological solutions and custom software to achieve their goals in global financial markets. We are specialized in creating algorithmic trading systems using advanced technology that relies on financial mathematics, artificial intelligence, pattern recognition and more.

Դիտել ավելին

Դիտել հակիրճ

Կոնտակտներ

Վեբ կայք http://www.kkpartners.am/

Հասցե՝ 160 City Road, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն