Academic English: Writing Specialization

Գինը:Անվճար

Անցկացման օր: Ըստ պահանջի

Տեսակը: Էլ-ուսուցում

Կատեգորիա՝ Օտար լեզու

Լեզու: Անգլերեն

Քաղաք: Online

Training Description:

The skills taught in this Specialization will empower you to succeed in any college-level course or professional field. You?ll learn to conduct rigorous academic research and to express your ideas clearly in an academic format. In the final Capstone Project, all the knowledge that you?ve gained over the span of these courses will culminate into an academic research paper on an issue of your choice.

Խոսնակներ:

Image of instructor, Tamy Chapman

Tamy Chapman

Instructor, International Programs

University of California Irvine Division of Continuing Education

1,107,077 Learners

22 Courses

Image of instructor, Helen Nam

Helen Nam

Instructor

International Programs, UCI Extension

819,209 Learners

12 Courses

Image of instructor, Brad Gilpin

Brad Gilpin

1,044,498 Learners

20 Courses

Մասնակցություն

To participate Enroll Here

Կիսվել ընկերների հետ

Թրեյնինգ կենտրոնի մասին

Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատակիցների քանակը` 500-1500