Natural Language Processing in TensorFlow

Գինը:Անվճար

Անցկացման օր: Ըստ պահանջի

Տեսակը: Էլ-ուսուցում

Կատեգորիա՝ Տվյալների վերլուծություն

Լեզու: Անգլերեն

Քաղաք: Online

Training Description:

If you are a software developer who wants to build scalable AI-powered algorithms, you need to understand how to use the tools to build them. This Specialization will teach you best practices for using TensorFlow, a popular open-source framework for machine learning.

In Course 3 of the deeplearning.ai TensorFlow Specialization, you will build natural language processing systems using TensorFlow. You will learn to process text, including tokenizing and representing sentences as vectors, so that they can be input to a neural network. You’ll also learn to apply RNNs, GRUs, and LSTMs in TensorFlow. Finally, you’ll get to train an LSTM on existing text to create original poetry! The Machine Learning course and Deep Learning Specialization from Andrew Ng teach the most important and foundational principles of Machine Learning and Deep Learning. This new deeplearning.ai TensorFlow Specialization teaches you how to use TensorFlow to implement those principles so that you can start building and applying scalable models to real-world problems. To develop a deeper understanding of how neural networks work, we recommend that you take the Deep Learning Specialization.

Լրացուցիչ տեղեկություն

SKILLS YOU WILL GAIN

  • Natural Language Processing

  • Tokenization

  • Machine Learning

  • Tensorflow

  • RNNs

Խոսնակներ:

Instructor rating4.66/5 (384 Ratings)

Image of instructor, Laurence Moroney

Laurence Moroney

AI Advocate

Google Brain

222,725 Learners

10 Courses

Մասնագիտական հմտություններ

TensorFlow

Մասնակցություն

Կիսվել ընկերների հետ

Թրեյնինգ կենտրոնի մասին

Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատակիցների քանակը` 500-1500