Analyzing Data Using Graphs and Statistics

Գինը:Անվճար

Անցկացման օր: Ըստ պահանջի

Տեսակը: Էլ-ուսուցում

Կատեգորիա՝ Տվյալների ուսումնասիրություն/վերլուծություն

Լեզու: Անգլերեն

Քաղաք: Online

Թրեյնինգի նկարագրություն:

Why do we study statistics? The field of statistics provides professionals and scientists withconceptual foundations and useful techniques for evaluating ideas, testing theories, and - ultimately -uncovering the truth in any situation.

This course will familiarize you with data and basic statistical concepts, enabling you to analyze data using graphs and statistics. We'll start with types of data, controlled experiments,and observational study. You'll learn touse ahistogram, a representation of the distribution of numerical data, to easily arrange data.

You will learn about basic concepts of statistics, such as average and standard deviation. Methods of using the normal approximation to solve a problem will be covered in this course. Inaddition, we'll discussthe correlation coefficient and the regression method in order to represent the relationship between two variables.

Լրացուցիչ տեղեկություն

What you'll learn

  • Statistics and Data
  • The Histogram
  • The Average and the Standard Deviation
  • The Normal Approximation
  • Correlation
  • Regression
  • The Error for Regression
  • Regression Line

Խոսնակներ:

Ryu Keun-kwan
Professor and Chair, Dept of Economics
Seoul National University

Jung-min Lee
TA
Seoul National University

Մասնագիտական հմտություններ

Վիճակագրական տվյալների վերլուծություն

Մասնակցություն

Կիսվել ընկերների հետ