Data Science Tools

Գինը:Անվճար

Անցկացման օր: Ըստ պահանջի

Տեսակը: Էլ-ուսուցում

Կատեգորիա՝ Տվյալների վերլուծություն

Լեզու: Անգլերեն

Քաղաք: Online

Training Description:

What you'll learn

  • How to use various data science and data visualization tools hosted on Skills Network Labs
  • How to use Jupyter Notebooks including its features and why it's so popular
  • Popular tools used by R Programmers including RStudio IDE
  • IBM Watson Studio including its features and capabilities
  • How to create and share a Jupyter Notebook

Լրացուցիչ տեղեկություն

In this course, you'll learn about Data Science tools like Jupyter Notebooks, RStudio IDE, and Watson Studio. You will learn what each tool is used for, what programming languages they can execute, their features and limitations and how data scientists use these tools today.

With the tools hosted in the cloud, you will be able to test each tool and follow instructions to run simple code in Python or R. To complete the course, you will create a final project with a Jupyter Notebook on IBM Watson Studio on Cloud and demonstrate your proficiency in preparing a notebook, writing Markdown, and sharing your work with your peers.

This hands-on course will get you up and running with some of the latest and greatest data science tools.

Խոսնակներ:

Romeo Kienzler

Chief Data Scientist

IBM

Svetlana Levitan

Senior Developer Advocate with IBM Center for Open Data and AI Technologies

IBM

Maureen McElaney

Developer Advocate at IBM Center of Open Source Data and Ai Technologies

IBM

Մասնագիտական հմտություններ

Վիճակագրական տվյալների վերլուծություն

Տվյալների վերլուծություն

Անձնական հմտություններ

Վերլուծական հմտություններ

Տրամաբանական մտածողություն

Մասնակցություն

To participate Enroll Here

Կիսվել ընկերների հետ