Effective Business Communication

Գինը:Անվճար

Անցկացման օր: Ըստ պահանջի

Տեսակը: Էլ-ուսուցում

Կատեգորիա՝ Բիզնես/Կառավարում

Լեզու: Անգլերեն

Քաղաք: Online

Training Description:

Short of breathing, the one activity that humans engage in the most is communication. In a business scenario, communication not only helps us share our thoughts but is essential in getting our work done and becoming more successful.

In a business scenario, communication includes written letters, summaries, and emails. Clear communication skills are needed for impactful oral presentations in front of an audience. Even everyday practices like participating in meetings and managing interpersonal communication are key to achieving long and short-term business goals.

This course will help you improve these communications skills by exploring the inherent challenges and providing techniques to help overcome hurdles.

Լրացուցիչ տեղեկություն

What you'll learn

How communication works and why it is important
The barriers, challenges, and frameworks of business communication
Methods for speaking and presenting with confidence
How to share views in a professional setting 
Techniques for writing crisp and professional business documents
How to interact in one-on-one or group meetings

Խոսնակներ:

Indian Institute of Management Bangalore

N Bringi Dev
Professor of Practice & Chairperson, Centre for Management Communication

 

Rakesh Godhwani
Adjunct Professor of Communication
 

Մասնագիտական հմտություններ

Բիզնես հարաբերությունների հաստատում/կառուցում

Մասնակցություն

Կիսվել ընկերների հետ