Excel Skills for Business Specialization

Գինը: Անվճար

Անցկացման օր: Ըստ պահանջի

Տեսակը: Էլ-ուսուցում

Կատեգորիա՝ Բիզնես/Կառավարում

Լեզու: Անգլերեն

Անցկացման վայր: Օնլայն

Training Description:

This specialization is intended for anyone who seeks to develop one of the most critical and fundamental digital skills today. Spreadsheet software remains one of the most ubiquitous pieces of software used in workplaces across the world. Learning to confidently operate this software means adding a highly valuable asset to your employability portfolio. In the United States alone, millions of job advertisements requiring Excel skills are posted every day. Research by Burning Glass Technologies and Capital One shows that digital skills lead to higher income and better employment opportunities. At a time when digital skills jobs are growing much faster than non-digital jobs, completing this specialization will position you way ahead of others.

In this Specialization, learners develop advanced Excel Skills for Business. Upon completing the four courses in this Specialization, learners can design sophisticated spreadsheets, including professional dashboards, and perform complex calculations using advanced Excel features and techniques. Learners have acquired the skills to manage large datasets efficiently, extract meaningful information from datasets, present data and extract information effectively. In addition, learners have mastered the skills needed to validate data and prevent errors in spreadsheets, create automation, apply advanced formulas and conditional logic to help make decisions and create spreadsheets that help forecast and model data.

Լրացուցիչ տեղեկություն

WHAT YOU WILL LEARN

  • Be comfortable navigating the Excel user interface, entering, manipulating and formatting data.
  • Use formulas and functions to perform calculations on data. Automate choices and data lookups using functions.
  • Analyze data and present the results in a user-friendly way. Create charts and tables that effectively summarize raw data.

SKILLS YOU WILL GAIN

  • Data Validation
  • Microsoft Excel
  • Microsoft Excel Macro
  • Pivot Table

Խոսնակներ:

Dr Yvonne Breyer

Program Director, Design and Experience, Global MBA

Faculty of Business and Economics

Մասնագիտական հմտություններ

Բիզնեսի կառավարում

Մասնակցություն

Գրանցման վերջնաժամկետ 18 Մայիս 2020

Կիսվել ընկերների հետ

Թրեյնինգ կենտրոնի մասին

Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատակիցների քանակը` 500-1500