Executive Data Science Specialization

Գինը: Անվճար

Անցկացման օր: Ըստ պահանջի

Տեսակը: Էլ-ուսուցում

Կատեգորիա՝ Տվյալների հավաքագրում և վերլուծություն

Լեզու: Անգլերեն

Անցկացման վայր: Օնլայն

Training Description:

Assemble the right team, ask the right questions, and avoid the mistakes that derail data science projects.

In four intensive courses, you will learn what you need to know to begin assembling and leading a data science enterprise, even if you have never worked in data science before. You’ll get a crash course in data science so that you’ll be conversant in the field and understand your role as a leader. You’ll also learn how to recruit, assemble, evaluate, and develop a team with complementary skill sets and roles. You’ll learn the structure of the data science pipeline, the goals of each stage, and how to keep your team on target throughout. Finally, you’ll learn some down-to-earth practical skills that will help you overcome the common challenges that frequently derail data science projects.

COURSE 1

A Crash Course in Data Science

Upcoming session: Jun 11

Commitment: 1 week of study, 4-6 hours

Subtitles: English, Turkish, Russian, Chinese (Traditional)

About the Course

By now you have definitely heard about data science and big data. In this one-week class, we will provide a crash course in what these terms mean and how they play a role in successful organizations...

 

COURSE 2

Building a Data Science Team

Upcoming session: Jun 11

Commitment: 1 week of study, 4-6 hours

Subtitles: English

About the Course

Data science is a team sport. As a data science executive it is your job to recruit, organize, and manage the team to success. In this one-week course, we will cover how you can find the right people to fill out your data science team, how to organ... 

 

COURSE 3

Managing Data Analysis

Upcoming session: Jun 11

Commitment: 1 week of study, 4-6 hours

Subtitles: English, Japanese

About the Course

This one-week course describes the process of analyzing data and how to manage that process. We describe the iterative nature of data analysis and the role of stating a sharp question, exploratory data analysis, inference, formal statistical m... 

 

COURSE 4

Data Science in Real Life

Upcoming session: Jun 11

Commitment: 1 week of study, 4-6 hours

Subtitles: English

About the Course

Have you ever had the perfect data science experience? The data pull went perfectly. There were no merging errors or missing data. Hypotheses were clearly defined prior to analyses. Randomization was performed for the treatment of interest...

 

COURSE 5

Executive Data Science Capstone

Upcoming session: Jul 16

Commitment: 1 week of study, 4-6 hours

Subtitles: English, Indonesian, Spanish

About the Capstone Project

The Executive Data Science Capstone, the specialization’s culminating project, is an opportunity for people who have completed all four EDS courses to apply what they've learned to a real-world scenario developed in collaboration with Zillow, a dat... 

 

Խոսնակներ:

Roger D. Peng, PhD

Roger D. Peng, PhD

Associate Professor, Biostatistics

Brian Caffo, PhD

Brian Caffo, PhD

Professor, Biostatistics

Jeff Leek, PhD

Jeff Leek, PhD

Associate Professor, Biostatistics

Մասնակցություն

Գրանցման վերջնաժամկետ 10 Մայիս 2020

To participate in this training, you can Enroll now

Կիսվել ընկերների հետ

Թրեյնինգ կենտրոնի մասին

Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատակիցների քանակը` 500-1500