HTML, CSS, and Javascript for Web Developers

Գինը:Անվճար

Անցկացման օր: Ըստ պահանջի

Տեսակը: Էլ-ուսուցում

Կատեգորիա՝ Ծրագրավորում

Լեզու: Անգլերեն

Քաղաք: Online

Training Description:

Do you realize that the only functionality of a web application that the user directly interacts with is through the web page? Implement it poorly and, to the user, the server-side becomes irrelevant! Today?s user expects a lot out of the web page: it has to load fast, expose the desired service, and be comfortable to view on all devices: from a desktop computers to tablets and mobile phones.

In this course, we will learn the basic tools that every web page coder needs to know. We will start from the ground up by learning how to implement modern web pages with HTML and CSS. We will then advance to learning how to code our pages such that its components rearrange and resize themselves automatically based on the size of the user?s screen. You?ll be able to code up a web page that will be just as useful on a mobile phone as on a desktop computer. No ?pinch and zoom? required! Last but certainly not least, we will get a thorough introduction to the most ubiquitous, popular, and incredibly powerful language of the web: Javascript. Using Javascript, you will be able to build a fully functional web application that utilizes Ajax to expose server-side functionality and data to the end user.

Խոսնակներ:

Instructor

Instructor rating4.81/5?(1,947 Ratings)

Image of instructor, Yaakov Chaikin

Yaakov Chaikin

Adjunct Professor, Graduate Computer Science

Whiting School of Engineering

512,030?Learners

2?Courses

Մասնագիտական հմտություններ

 JS concepts and frameworks

HTML/CSS

Անձնական հմտություններ

Տրամաբանական մտածողություն

Մասնակցություն

To participate Enroll here?

Կիսվել ընկերների հետ

Թրեյնինգ կենտրոնի մասին

Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատակիցների քանակը` 500-1500