IBM AI Engineering Professional Certificate

Գինը: Անվճար

Անցկացման օր: Ըստ պահանջի

Տեսակը: Էլ-ուսուցում

Կատեգորիա՝ Տվյալների վերլուծություն

Լեզու: Անգլերեն

Անցկացման վայր: Օնլայն

Training Description:

The rapid pace of innovation in Artificial Intelligence (AI) is creating enormous opportunity for transforming entire industries and our very existence. After competing this comprehensive 6 course Professional Certificate, you will get a practical understanding of Machine Learning and Deep Learning.

You will master fundamental concepts of Machine Learning and Deep Learning, including supervised and unsupervised learning. You will utilize popular Machine Learning and Deep Learning libraries such as SciPy, ScikitLearn, Keras, PyTorch, and Tensorflow applied to industry problems involving object recognition and Computer Vision, image and video processing, text analytics, Natural Language Processing, recommender systems, and other types of classifiers.

You will be able to scale Machine Learning on Big Data using Apache Spark. You will build, train, and deploy different types of Deep Architectures, including Convolutional Networks, Recurrent Networks, and Autoencoders.

By the end of this Professional Certificate, you will have completed several projects showcasing your proficiency in Machine Learning and Deep Learning, and become armed with skills for a career as an AI Engineer.

Who is eligible:

SKILLS YOU WILL GAIN

  • Data Science
  • Deep Learning
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Machine Learning
  • Apache Spark

Լրացուցիչ տեղեկություն

Build the Skills to Get Job Ready

Whether you’re looking to start a new career, or change your current one, Professional Certificates on Coursera help you become job ready. Learn at your own pace, whenever and wherever it’s most convenient for you. Enroll today and explore a new career path with a 7 day free trial. You can pause your learning or end your subscription at any time.

Hands-On Projects

Apply your skills with hands-on projects and build a portfolio that showcases your job readiness to potential employers. You'll need to successfully finish the project(s) to earn your Certificate.

Earn a Career Credential

When you complete all of the courses in the program, you'll earn a Certificate to share with your professional network as well as unlock access to career support resources to help you kickstart your new career. Many Professional Certificates have hiring partners that recognize the Professional Certificate credential and others can help prepare you for a certification exam. You can find more information on individual Professional Certificate pages where it applies.

Խոսնակներ:

 

Image of instructor, SAEED AGHABOZORGI

SAEED AGHABOZORGI

Ph.D., Sr. Data Scientist

IBM Developer Skills Network

Image of instructor, Romeo Kienzler

Romeo Kienzler

Chief Data Scientist, Course Lead

IBM Watson IoT

Image of instructor, Alex Aklson

Alex Aklson

Ph.D., Data Scientist

IBM Developer Skills Network

Image of instructor, Joseph Santarcangelo

Joseph Santarcangelo

Ph.D., Data Scientist at IBM

IBM Developer Skills Network

Մասնագիտական հմտություններ

Տվյալների վերլուծություն

Մասնակցություն

Գրանցման վերջնաժամկետ 10 Մայիս 2020

Կիսվել ընկերների հետ

Թրեյնինգ կենտրոնի մասին

Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատակիցների քանակը` 500-1500