Introduction to Search Engine Optimization

Գինը:Անվճար

Անցկացման օր: Ըստ պահանջի

Տեսակը: Էլ-ուսուցում

Կատեգորիա՝ Մարքեթինգ/Գովազդ

Լեզու: Անգլերեն

Քաղաք: Online

Training Description:

Ever wonder how major search engines such as Google, Bing and Yahoo rank your website within their searches? Or how content such as videos or local listings are shown and ranked based on what the search engine considers most relevant to users? Welcome to the world of Search Engine Optimization (SEO). This course is the first within the SEO Specialization and it is intended to give you a taste of SEO with some fun practices to get seen in Google.

You will be introduced to the foundational elements of how the most popular search engine, Google, works, how the SEO landscape is constantly changing and what you can expect in the future. You discuss core SEO strategies and tactics used to drive more organic search results to a specific website or set of websites, as well as tactics to avoid to prevent penalization from Google. We hope this taste of SEO, will entice you to continue through the Specialization!

Լրացուցիչ տեղեկություն

WHAT YOU WILL LEARN

  • Critique the role of advertisements and corporate funding in the development of search

  • Compare and contrast the functionality of search engine algorithms updates

  • Write your own content for a website that will improve search results

  • Develop an optimization strategy following best practices for a client to implement to help increase their ranking

Խոսնակներ:

Instructor rating

 4.69/5 (1,549 Ratings)

Image of instructor, Rebekah May

Rebekah May

SEO Manager & Lead SEO Instructor, Lead Qual

UC Davis Division of Continuing and Professional Education

 222,487 Learners

 4 Courses

Մասնագիտական հմտություններ

Որոնողական համակարգերի օպտիմալացում/մարքեթինգ

Մասնակցություն

To participate Enroll Now.

Կիսվել ընկերների հետ

Թրեյնինգ կենտրոնի մասին

Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատակիցների քանակը` 500-1500