Machine Learning Specialization

Գինը:49 USD

Անցկացման օր: Ըստ պահանջի

Տեսակը: Էլ-ուսուցում

Կատեգորիա՝ Տվյալների վերլուծություն

Լեզու: Անգլերեն

Քաղաք: Online

Թրեյնինգի նկարագրություն:

This Specialization from leading researchers at the University of Washington introduces you to the exciting, high-demand field of Machine Learning. Through a series of practical case studies, you will gain applied experience in major areas of Machine Learning including Prediction, Classification, Clustering, and Information Retrieval. You will learn to analyze large and complex datasets, create systems that adapt and improve over time, and build intelligent applications that can make predictions from data.

Ով կարող է մասնակցել:

  • Data Scientists
  • Machine Learning Engineers
  • Data Analysts 
  • Risk Managers
  • Data Engineers

Լրացուցիչ տեղեկություն

Hands-on Project

Every Specialization includes a hands-on project. You'll need to successfully finish the project(s) to complete the Specialization and earn your certificate. If the Specialization includes a separate course for the hands-on project, you'll need to finish each of the other courses before you can start it.

SKILLS YOU WILL GAIN

Data Clustering Algorithms Machine Learning Classification Algorithms Decision Tree

Earn a Certificate

When you finish every course and complete the hands-on project, you'll earn a Certificate that you can share with prospective employers and your professional network.

Խոսնակներ:

Avatar

Carlos Guestrin

Amazon Professor of Machine Learning

Computer Science and Engineering

Avatar

Emily Fox

Amazon Professor of Machine Learning

Statistics

Մասնագիտական հմտություններ

Մեքենայական ուսուցման ալգորիթմեր

Մասնակցություն

Կիսվել ընկերների հետ

Թրեյնինգ կենտրոնի մասին

Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատակիցների քանակը` 500-1500