Machine Learning Specialization

Գինը: Անվճար

Անցկացման օր: Ըստ պահանջի

Տեսակը: Էլ-ուսուցում

Կատեգորիա՝ Տվյալների հավաքագրում և վերլուծություն

Լեզու: Անգլերեն

Անցկացման վայր: Օնլայն

Training Description:

This Specialization from leading researchers at the University of Washington introduces you to the exciting, high-demand field of Machine Learning. Through a series of practical case studies, you will gain applied experience in major areas of Machine Learning including Prediction, Classification, Clustering, and Information Retrieval. You will learn to analyze large and complex datasets, create systems that adapt and improve over time, and build intelligent applications that can make predictions from data.

Լրացուցիչ տեղեկություն

SKILLS YOU WILL GAIN
Data Clustering Algorithms
Machine Learning
Classification Algorithms
Decision Tree

 

Take Courses

A Coursera Specialization is a series of courses that help you master a skill. To begin, enroll in the Specialization directly, or review its courses and choose the one you'd like to start with. When you subscribe to a course that is part of a Specialization, you’re automatically subscribed to the full Specialization. It’s okay to complete just one course — you can pause your learning or end your subscription at any time. Visit your learner dashboard to track your course enrollments and your progress.

Hands-on Project

Every Specialization includes a hands-on project. You'll need to successfully finish the project(s) to complete the Specialization and earn your certificate. If the Specialization includes a separate course for the hands-on project, you'll need to finish each of the other courses before you can start it.

Earn a Certificate

When you finish every course and complete the hands-on project, you'll earn a Certificate that you can share with prospective employers and your professional network.

Խոսնակներ:

Instructors
Carlos Guestrin
Amazon Professor of Machine Learning
Computer Science and Engineering


Emily Fox
Amazon Professor of Machine Learning
Statistics

Մասնագիտական հմտություններ

Մեքենայական ուսուցում

Մասնակցություն

Գրանցման վերջնաժամկետ 10 Մայիս 2020

Կիսվել ընկերների հետ

Թրեյնինգ կենտրոնի մասին

Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատակիցների քանակը` 500-1500