Project Management Principles and Practices

Գինը: Անվճար

Անցկացման օր: Ըստ պահանջի

Տեսակը: Էլ-ուսուցում

Կատեգորիա՝ Պրոդուկտի/Նախագծերի կառավարում

Լեզու: Անգլերեն

Անցկացման վայր: Օնլայն

Training Description:

This specialization is a precursor to the Applied Project Management Certificate. Project management has been proven to be the most effective method of delivering products within cost, schedule, and resource constraints. This intensive and hands-on series of courses gives you the skills to ensure your projects are completed on time and on budget while giving the user the product they expect. You will gain a strong working knowledge of the basics of project management and be able to immediately use that knowledge to effectively manage work projects. At the end of the series you will be able to identify and manage the product scope, build a work breakdown structure, create a project plan, create the project budget, define and allocate resources, manage the project development, identify and manage risks, and understand the project procurement process.

Who is eligible:

COURSE 1

Initiating and Planning Projects

Commitment: 4 weeks of study, 2-3 hours/week

Subtitles: English, Vietnamese, Arabic, Croatian

About the Course

The courses in the Introduction to Project Management Principles and Practices Specialization are a recommended precursor to UCI's Applied Project Management Certificate. Successful projects require careful upfront planning. In this course, you’ll learn the key roles and responsibilities of the project manager and project team. You’ll also learn to answer some key questions upfront to help you meet project objectives: What will this project accomplish? Why is this project important? Who benefits from this project? How will we plan for successful outcomes? Upon completing this course, you will be able to: 1. Identify the key characteristics of a project 2. Identify primary project constraints 3. Define the role and responsibilities of the project manager 4. Identify Project Organizational Structures 5. Understand the definition of a Project Stakeholder 6. Identify project stakeholders 7. Identify information needs of the project stakeholders 8. Define responsibility for managing stakeholder and controlling stakeholder engagement 9. Define the purpose of using a project charter 10. Summarize the key elements of a project plan 11. Identify common sources of conflict within a project environment 12. Describe the difference between authority and influence

 

COURSE 2

Budgeting and Scheduling Projects

Upcoming session: Jul 16

Commitment: 4 weeks of study, 2-3 hours/week

Subtitles: English, Vietnamese

About the Course

A good project schedule helps all team members’ work together to meet project objectives. A project budget with realistic cost constraints is also an essential bedrock of any project. In this course you’ll learn to plan and stick to time and cost constraints in order to ensure the success of your projects. Upon completing this course, you will be able to: 1. Identify the resource needs of the project 2. Decompose work packages into activities 3. Define what is needed to estimate activity durations 4. Define milestones and create a milestone schedule 5. Determine the critical path and calculate float 6. Describe the purpose of using leads and lags in a project schedule 7. Estimate the quantities and costs of resources required to perform project activities 8. Select one of three common cost estimating techniques to determine a project budget 9. Use a responsibility assignment matrix to assign responsibilities 10. Recognize the components of a project’s quality management plan

 

COURSE 3

Managing Project Risks and Changes

Commitment: 4 weeks of study, 2-3 hours/week

Subtitles: English, Vietnamese

About the Course

This course will help you manage project risk effectively by identifying, analyzing, and communicating inevitable changes to project scope and objectives. You will understand and practice the elements needed to measure and report on project scope, schedule, and cost performance. You will be equipped with the tools to manage change in the least disruptive way possible for your team and other project stakeholders. Upon completing this course, you will be able to: 1. Define components of a communications management plan 2. Understand the importance of communications channels 3. Define the key elements needed to measure and report on project scope, schedule, and cost performance 4. Identify project risk events 5. Prioritize identified risks 6. Develop responses for a high priority risk 7. Identify and analyze changes to project scope 8. Describe causes and effects of project changes 9. Define the purpose of conducting a lessons learned session

 

COURSE 4

Project Management Project

Upcoming session: Jul 23

Subtitles: English

About the Capstone Project

This capstone project is designed to allow you to take the knowledge you have gained through the Specialization and put that knowledge into practice. In the capstone, you will create several of the key planning deliverables that have been discussed in these courses and either work on a project you choose or use a suggested case study. You will begin the capstone project by writing part of the project charter. You will build on that information to define your project, and then ultimately create a schedule, budget and responses for the risks you identify. The goal is for you to use what you have learned in the previous courses and to perform your own research on how to best move forward with the capstone project. Your work will be peer reviewed by your classmates. In turn you will peer review the work of other classmates. Instructions on how to conduct peer reviews will be included in the course. Upon completing this series, you will be able to (1) write a narrative charter statement, (2) create a work breakdown structure, (3) sequence project activities,(4) build a project schedule, (5) create a project budget, (6) create a responsibility assignment matrix, (7) identify project risks and (8) define responses for those risks. Upon completing this course, you will be able to: 1. Write a narrative charter statement 2. Create a work breakdown structure 3. Sequence project activities 4. Build a project schedule 5. Create a project budget 6. Create a responsibility assignment matrix 7. Identify project risks and define responses for those risks

Լրացուցիչ տեղեկություն

Try for free

Enroll to start your 7-day free trial

  • Unlimited access to all courses in the Specialization

Watch lectures, try assignments, participate in discussion forums, and more.

  • Cancel anytime.

No penalties - simply cancel before the trial ends if it's not right for you.

  • $49 USD per month to continue learning after trial ends.

Go as fast as you can - the faster you go, the more you save.

  • Certificate when you complete.

Share on your resume, LinkedIn, and CV.

Խոսնակներ:

Margaret Meloni, MBA, PMP

Instructor, University of California, Irvine Extension

Մասնագիտական հմտություններ

Ծրագրի կառավարում

Բոնուսներ:

Մասնագիտական վկայական

Թրեյնինգի նյութեր

Մասնակցություն

Գրանցման վերջնաժամկետ 10 Մայիս 2020

To participate in this training, you can Enroll now

Կիսվել ընկերների հետ

Թրեյնինգ կենտրոնի մասին

Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատակիցների քանակը` 500-1500