Python Data Structures

Գինը: Անվճար

Անցկացման օր: Ըստ պահանջի

Տեսակը: Էլ-ուսուցում

Կատեգորիա՝ Տվյալների վերլուծություն

Լեզու: Անգլերեն

Անցկացման վայր: Օնլայն

Training Description:

This course will introduce the core data structures of the Python programming language. We will move past the basics of procedural programming and explore how we can use the Python built-in data structures such as lists, dictionaries, and tuples to perform increasingly complex data analysis. This course will cover Chapters 6-10 of the textbook “Python for Everybody”. This course covers Python 3.

Լրացուցիչ տեղեկություն

WHAT YOU WILL LEARN

  • Accomplish multi-step tasks like sorting or looping using tuples

  • Create programs that are able to read and write data from files

  • Store data as key/value pairs using Python dictionaires

SKILLS YOU WILL GAIN

  • Python Syntax And Semantics
  • Data Structure
  • Tuple
  • Python Programming

Խոսնակներ:

Charles Russell Severance

Clinical Professor

School of Information

Մասնագիտական հմտություններ

Python

Մասնակցություն

Գրանցման վերջնաժամկետ 03 Մայիս 2020

Կիսվել ընկերների հետ

Թրեյնինգ կենտրոնի մասին

Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատակիցների քանակը` 500-1500