Trading Strategies in Emerging Markets Specialization

Գինը: Անվճար

Անցկացման օր: Ըստ պահանջի

Տեսակը: Էլ-ուսուցում

Կատեգորիա՝ Ֆինանսների կառավարում

Լեզու: Անգլերեն

Անցկացման վայր: Օնլայն

Training Description:

This Specialization equips individual investors and money managers with the skills required to develop their own trading strategies and test them. When you complete the Specialization, you’ll be ready to apply eight ready-made trading strategies, based on rigorous academic research, that have been shown to be. You’ll also be able to design your own trading strategy, back test it, and measure its performance.

 

Take Courses
A Coursera Specialization is a series of courses that help you master a skill. To begin, enroll in the Specialization directly, or review its courses and choose the one you'd like to start with. When you subscribe to a course that is part of a Specialization, you’re automatically subscribed to the full Specialization. It’s okay to complete just one course — you can pause your learning or end your subscription at any time. Visit your learner dashboard to track your course enrollments and your progress.

Hands-on Project
Every Specialization includes a hands-on project. You'll need to successfully finish the project(s) to complete the Specialization and earn your certificate. If the Specialization includes a separate course for the hands-on project, you'll need to finish each of the other courses before you can start it.

Earn a Certificate
When you finish every course and complete the hands-on project, you'll earn a Certificate that you can share with prospective employers and your professional network.

Լրացուցիչ տեղեկություն

SKILLS YOU WILL GAIN

  • Trading Strategy

  • Algorithmic Trading

  • Financial Ratio

  • Trading

Խոսնակներ:


Ramabhadran Thirumalai
Assistant Professor
Indian School of Business


Prasanna Tantri
Senior Associate Director
Center for Analytical Finance

Մասնակցություն

Գրանցման վերջնաժամկետ 12 Մայիս 2020

Կիսվել ընկերների հետ

Թրեյնինգ կենտրոնի մասին

Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատակիցների քանակը` 500-1500