Web and Multiplatform Mobile App Development Specialization

Գինը:49 USD

Անցկացման օր: Ըստ պահանջի

Տեսակը: Էլ-ուսուցում

Կատեգորիա՝ Ծրագրավորում

Լեզու: Անգլերեն

Քաղաք: Online

Թրեյնինգի նկարագրություն:

Learn front-end and hybrid mobile development, with server-side support, for implementing a multi-platform solution.

The first two courses in this Specialization cover front-end frameworks: Bootstrap 4 and Angular. You?ll also learn to create hybrid mobile applications, using the Ionic framework, Cordova and NativeScript. On the server-side, you?ll learn to implement NoSQL databases using MongoDB, work within a Node.js environment and Express framework, and communicate to the client side through a RESTful API. Learners enrolling in this Specialization are expected to have prior working knowledge of HTML, CSS, and JavaScript.

Ideally, learners should complete the courses in the specified sequence. It is strongly recommended that the Angular course be completed before proceeding with the Ionic and Cordova and/or the NativeScript course.

Լրացուցիչ տեղեկություն

WHAT YOU WILL LEARN

  • Build mobile apps for multiple platforms with a single codebase

  • Understand client-side web UI frameworks

  • Use of Angular Material and Angular Flex-Layout for UI design

  • Utilize the Ionic mobile application framework


  •  

SKILLS YOU WILL GAIN

Bootstrap (Front-End Framework)Ionic (Mobile App Framework)Node.JsAngularjs

 

Խոսնակներ:

Jogesh K. Muppala

Associate Professor

Department of Computer Science and Engineering

Մասնակցություն

Կիսվել ընկերների հետ

Թրեյնինգ կենտրոնի մասին

Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատակիցների քանակը` 500-1500