Social Media Marketing Specialization

Գինը: Անվճար

Անցկացման օր: Ըստ պահանջի

Տեսակը: Էլ-ուսուցում

Կատեգորիա՝ Մարքեթինգ/Գովազդ

Լեզու: Անգլերեն

Անցկացման վայր: Օնլայն

Training Description:

In a 2018 survey of businesses, Buffer found that only 29% had effective social media marketing programs. A recent survey of consumers by Tomoson found 92% of consumers trust recommendations from other people over brand content, 70% found consumer reviews to be their second most trusted source, 47% read blogs developed by influencers and experts to discover new trends and new ideas and 35% used blogs to discover new products and services. Also, 20% of women who used social considered products promoted by bloggers they knew. Today, businesses and consumers use social media to make their purchase decisions.

Created in 2014, this Specialization is updated every quarter to ensure you are receiving the most up-to-date training. The Social Media Marketing Specialization is designed to achieve two objectives. It gives you the social analytics tools, and training to help you become an influencer on social media. The course also gives you the knowledge and resources to build a complete social media marketing strategy – from consumer insights to final justification metrics. In each course, you will also receive special toolkits with timely information & when you pay for the Capstone, you receive a market planning toolkit.

Each of the individual courses can be audited for free. To see more, visit each course: 1-What is Social?2-The Importance of Listening3-Engagement & Nurture Marketing Strategies4-Content, Advertising & Social IMC5-The Business of Social.

Լրացուցիչ տեղեկություն

SKILLS YOU WILL GAIN
Business Planning
Digital Marketing
Social Media Marketing
Influencer Marketing
Analytics

Խոսնակներ:

Instructor
Randy Hlavac
Northwestern University & CEO of Marketing Synergy, Inc

Մասնագիտական հմտություններ

Թվային մարքեթինգ

Մասնակցություն

Գրանցման վերջնաժամկետ 10 Մայիս 2020

Կիսվել ընկերների հետ

Թրեյնինգ կենտրոնի մասին

Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատակիցների քանակը` 500-1500